De overige leveringen van ART 44
5) BP handelt in uitvoering van zijn economische activiteit
levering selchts belastbaar
bezwarende titel
BE plaatsvindt
uitgevoerd door een BP
verkopen in kader van activiteit
belast met btw
6) plaats van de levering
= plaats waar goederen te beschikking van de afnemer gesteld worden
6) tijdstip van opeisbaarheid van de belasting
wanneer btw effectief betaald worden
5) tijdstip van de levering
wanneer btw opeisbaar bij leverancier en aftrekbaar bij klant
Afwijking
§2,1°: goed door leverancier/ afnemer vervoerd naar klant
§3: bij montage door/ voor rekening van leverancier
§4: leveringen tijdens IC-personenvervoer
§1: goederen niet verzonden/verstuurd
afwijking voor handelingen waarvoor factuur verplicht is
btw opeisbaar als factuur uigereikt is
btw opeisbaar ten laatste 15 de maand die volgt op maand van levering (geen factuur)
betaling ontvangen voordat factuur uitgereikt wordt
voor levering heeft plaatsgevonden
btw is opeisbaar wanneer betaling ontvangen
levering is belastbare feit
= moment waarop schatkist het recht heeft btw te vorderen van de persoon die belasting moet voldoen
btw opeisbaar
tijdstip levering
voor tijdstip van levering al betaling gebeurt
btw verschuldigd
veiligheidsclausule
belastbare levering plaatsgevonden op tijdstip van fiscale controle
goederen niet voooraadig zijn
bv: consignatieverkoop goederen in supermarkt
btw direct vergoeden
vervoer overeengekomen
voor tijdstip bepalen
onderscheid leverancier goederen naar afnemer moet vervoeren of niet
geen vervoer
tijdstip= terbeschikkingstelling
leveranciers vervoerd
ogenblik van aankomst
bijzondere vermelding op factuur
plaats van levering buiten BE
niet vermelden op factuur
plaats van levering buiten BE door BE BP
factuurbedrag in R47
Levering gas & elektriciteit
indien klant = BP wederverkoper
waar wedeverkoper gevestigd is
indien klant = iemand anders
waar effectief verbruik plaatsvindt
btw op dat deelopeisbaar,de rest wanneer factuur uitgereikt
bij betaalde voorschot
bij handelaaar die aan particulieren verkopen
zonder facturatieplicht
bijzondere regeling voor levering aan particulieren zonder facturatieplicht
toepassing van kassasysteem
btw opeisbaar wanneer klant prijs betaald
ART 17 §3
criterium ART 16
geen vervoer overeengekomen
ogenblik beschikbaar
koper is voorad in bezit / verkoper blijft achteraf in bezit
tijdstip waarop contract uitwerking heeft
vervoer door leverancier
aankomst verzending
installatie van goederend door rekening leverancier
tijdstip waarop werkzaamheden voltooid
leveringen met opeenvolgende afrekeningen, andere dan huurverkoop of koop of afbetaling
tijdstip waarop periode afsluit
doorlopende vrijgestelde IC-leveringen over meer dan 1 kalendermaand
uiterlijk einde van elke maand tot de leveringen worden beeindigd
levering nieuwe gebouwen
uiterlijk bij verstrijken btw termijnn